تعریف بازی ؟

خانم الیزابت بی هارلوک روانشناسی است که در تعریف بازی را این گونه بیان کرده است: ” «بازی» عبارت است از هر گونه فعالیتی که برای تفریح و خوشی، و بدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به طور داوطلبانه به این فعالیت می پردازد و هیچ نیروی خارجی و یا اجباری در آن دخیل نیست.”

اما کار چیست؟ 

کار یک نوع فعالیت جسمی و یا فکری می باشد که یک شخص برای رسیدن به خواسته یا هدف اش آن را انجام می دهد. در این فعالیت ممکن است هیچ لذتی وجود نداشته باشد و شخص آن را تنها به خاطر دیدن نتیجه نهایی انجام می دهد.

بر خلاف تعریف بازی، کار می تواند داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه صورت پذیرد.

معرفی پنج معیار مهم شاخص بازی :

در این قسمت پنج ویژگی مهم بازی را بیان می کنیم و در صورتی یک فعالیت دارای آن ها باشد می توان آن را بازی نامید.

  1. هر بازی دارای یک هدف می باشد.
  2.  شرکت در بازی اختیاری است.
  3.  بازی لذتبخش و شادی آور است.
  4.  در بازی هیچ نظم و سازمانی وجود ندارد.
  5. بازی فارغ از هرگونه دعوا و کشمکش می باشد.

تعریف بازی چیست

در ادامه چند تعریف متفاوت از زبان سایر نظریه پردازان را مشاهده می کنید:

  • لازاروس: فعالیتی فی نفسه آزاد، بی هدف، سرگرم کننده یا تفریحی
  • گروس: تمرین غریزی و بی هدف کارهایی که در زندگی آینده نقش اساسی دارند.
  • اسی شور: آزادانه ای از وجود کردن برای کسب لذت مترتب بر آن
  • شانر : فعالیتی در جهت تداوم شادمانی
  • نیومن: معیارهای بازی از کنترل درونی، واقعیت درونی و انگیزه باطنی تشکیل می شوند.

شایان ذکر است که یک تعریف ثابت و مطلق برای کار و بازی را نمی توان بیان نمود و تشخیص اینکه یک فعالیت بازی است یا کار؛ تماما وابسته به انگیزه و هدف شخص می باشد.

به طور مثال: نقاشی کشیدن را هم می توان به عنوان یک شغل در نظر گرفت که شخص از طریق آن کسب درآمد دارد و هم می توان به عنوان یک بازی به حساب آورد؛ زیرا فرد از انجام دادن آن تنها هدف لذت بردن و سرگرمی را دارد.

سخن آخر

بازی و سرگرمی تنها برای کودکان و خردسالان به عنوان یک بازی به حساب می آید زیرا آن ها اصلا به نتیجه پایان فکر نمی کنند و هدف شان برد یا باخت و رقابت با دیگران نمی باشد. آن ها بازی را صرفا بخاطر لذت بردن و سرگرم شدن انجام می دهند.

اگر هدف از انجام یک فعالیت از سرگرمی و لذت به سوی دیگری منحرف شود؛ دیگر بازی نامیده نمی شود.

با گذشت زمان و بزرگتر شدن کودکان و با رقابتی شدن فعالیت ها، برنده شدن برای آن ها بیشتر لذت دارد. از این رو اکثر فعالیت ها در بزرگسالی کار به حساب می آید نه بازی.